Πριν 1

GUITAR WORKSHOP leabel

Επισκευή - Βαφή Χτυπήματος Πολυεστέρα

Πριν 2

pl5 pl4

Πριν 3

Μετά 1

pl2 pl1

Μετά 2

pl7

Μετά 4

Μετά 3

pl3
pl6

Πριν 1

Πριν 2

ibpl3
ibpl4

Μετά 1

Μετά 2

ibpl2
ibpl1
GUITAR WORKSHOP leabel